Pilne ogłoszenie!!! 

       W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń sanitarnych, wewnątrz kościoła w Powroźniku może przebywać w tym samym czasie do 150 osób; w Wojkowej do 20 osób. Tym osobom, które z powodu zagrożenia epidemicznego nie będą uczestniczyć we Mszy św. w kościele, Biskup Tarnowski udziela dyspensy, zachęcając do duchowego łączenia się z Najświętszą Ofiarą za pośrednictwem środków społecznego przekazu, oraz do uczestnictwa we Mszy św. w dni powszednie. Wychodząc naprzeciw potrzebom duchowym Parafian, na czas obostrzeń sanitarnych, w kościele w Powroźniku wprowadzamy dodatkową Mszę św. w niedzielę, która od 25 października jest sprawowana o godz. 13.30. 

********

Wielka Tajemnica Wiary

      W obecnym roku liturgicznym skupiamy naszą uwagę na tajemnicy Eucharystii. Ludzkie słowa nigdy nie wyrażą jak bardzo rzeczywista i prawdziwa jest obecność Boga w Najświętszym Sakramencie. Jeśli chcemy choć trochę przybliżyć się do poznania tej tajemnicy, to trzeba nam przypomnieć słowa Pana Jezusa, skierowane do uczniów: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”. Dał i daje codziennie Właśnie w sakramentach. Pragnieniem Boga jest dziele się z nami miłością, ale też przemiana naszego życia tą miłością. Jezus może wejść w każdy zakamarek naszego życia, w każde zranienie, doświadczenie grzechu. A najpełniej i najowocniej robi to właśnie w Eucharystii, gdzie przychodzi w sposób fizyczny, żeby dać samego siebie. Jeśli mamy Jezusa, mamy tak naprawdę wszystko. A jeśli mamy wszystko, to mamy także życie wieczne, którym Jezus chce się z nami dzielić. Kiedyś św. Augustyn pięknie opisał to, co daje nam zjednoczenie z Chrystusem: „Kiedy do Ciebie przywrę całą moją istotą, skończy się dla mnie wszelki ból i wszelki trud. Wtedy moje życie będzie naprawdę żywe, całe napełnione Tobą. Ty wszystkich, których napełniasz, dźwigasz ku górze”.  

*******

Chór parafialny w Powroźniku

       Radością naszej Parafii jest chór mieszany czterogłosowy, który wykonuje pieśni liturgiczne podczas Mszy świętych i nabożeństw.  W świetle nauczania Soboru Watykańskiego II, dzięki działaniom chóru parafialnego zgromadzenie wiernych może włączyć się w śpiew liturgiczny i w ten sposób wyrażać swą wiarę i pobożność. Chór działający przy naszej Parafii ubogaca liturgię, budząc u wiernych uczucia czci, szacunku i miłości wobec Pana Boga. Śpiew chóralny, obok oddawania chwały Bogu, sprzyja rozwojowi kultury muzycznej, angażuje chórzystów w życie liturgiczno-modlitewne Parafii i wspomaga w pogłębionym doświadczeniu liturgii, stając się pewną formą katechezy dorosłych. W Uroczystość Bożego Ciała nasz chór po raz pierwszy wystąpił w jednolitych strojach. Niech chwała Boża, płynąca z chóralnego śpiewu, rozbrzmiewa swą potęgą.

*********

Odnowiona i chroniona

  W dniu 2 października 2019 r. Małopolski WUOZ dokonał odbioru prac podejmowanych na cerkwi w Powroźniku w bieżącym roku. Od niemal 4 miesięcy powroźnicka cerkiew została poddana pracom konserwatorskim, które polegały na wymianie pokrycia gontowego wraz z wymianą łacenia. Dokonano wymiany pokrycia gontowego całości świątyni. Równocześnie, wraz z wymianą gontów,  na zabytkowej cerkwi został zamontowany system zewnętrznego automatycznego gaszenia pożaru mgłą wodną typu FOG. Dzięki  tym pracom świątynia, wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, została na wiele lat zabezpieczona przed przenikaniem wód opadowych do wnętrza i została wyposażona w nowoczesny system gaszenia pożaru w sytuacji pojawienia się źródła ognia.