Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym

      Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym powstało przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez Bł. Honorata Koźmińskiego w 1889 roku. Do Apostolstwa może należeć każdy praktykujący katolik (niezależnie od stanu i wieku), który pragnie nieść pomoc duszom czyśćcowym. Grono tej grupy tworzą świeccy ale także kapłani, siostry zakonne. Oczywiście nie trzeba koniecznie włączać się do Wspólnoty, żeby pomagać duszom czyśćcowym. Jednak warto pamiętać, że bycie we wspólnocie jest czymś zwyczajnym w gronie uczniów Chrystusa, jest także bardzo pożyteczne i owocne. Działając we wspólnocie, jesteśmy w stanie więcej uczynić więcej dobra, co dla zmarłych ma wielkie znaczenie. Niektórzy zmarli potrzebują zgodnego działania wielu osób, aby otrzymać uwolnienie z męki czyśćca. Niesienie pomocy duszom czyśćcowym będąc we Wspólnocie mobilizuje do systematyczności, która sprawia, że każde dobro uczynione przez nas i ofiarowane za dusze czyśćcowe jest dla nich wielką pomocą. Niesienie pomocy duszom czyśćcowym jest najwdzięczniejsze , bo te dusze przez nas wybawione przez całe wieki będą nam wdzięczne i za tę przysługę będą nas wspierać za życia i po śmierci. Włączenie się do Apostolstwa pomaga nam też w uświadomieniu sobie, że każdy z nas kiedyś umrze i być może będzie potrzebował modlitwy ze strony osób żyjących na ziemi. Na pewno ta pomoc płynie ze strony członków Apostolstwa za tych, którzy należeli do tej wspólnoty i odeszli do wieczności. Osoby, które zdecydują się na przynależność do Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym osobiście wypełniają i podpisują kartę członkowską, następnie poprzez animatora przesyłają ją do Centrum. Potwierdzeniem przyjęcia jest Pamiątka z aktem codziennego ofiarowania: „Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia, w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.”
Spotkania formacyjne APDC odbywają się raz w miesiącu, w ostatni piątek miesiąca.